Lunch-ALV

Graag zou ik u willen uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het S.G. “William Froude”. Deze ALV zal plaatsvinden op vrijdag 11 februari via Microsoft Teams (klik hier). De inloop zal starten om 12:30 en de vergadering zal aanvangen om 12:45. Deze ALV wordt gehouden in verband met de goedkeuring van de begroting van Grote Reis 2022.

De voorlopige agenda is hieronder te zien. In verband met de tijd zal het niet mogelijk zijn punten aan de agenda toe te voegen. 

1.    Opening
2.    Mededelingen
3.    Reisplan Grote Reis 2022
4.    Goedkeuring begroting Grote Reis 2022
5.    W.V.T.T.K.
6.    Rondvraag
7.    Sluiting 

Wij kijken er naar uit u bij de ALV te zien!

Bo de Man
Secretaris van het 118e bestuur der S.G. “William Froude”

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNmMTc5MTQtZDY0ZC00ZTk0LTg0MzQtYTAwODg5NWVjOGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22096e524d-6929-4030-8cd3-8ab42de0887b%22%2c%22Oid%22%3a%229b5aee04-8d63-47fb-952c-c35d954aa3e2%22%7d