Algemene voorwaarden van het S.G. "William Froude"

Versie 1.0 26 juni 2019

I Identiteit vereniging
Het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” (kort: S.G. ‘“William Froude”’ of ‘Froude’) is de studievereniging van de studie Maritieme Techniek aan de TU Delft. Opgericht op 17 november 1903 te Delft en gevestigd op Mekelweg 2, 2628CD, Delft.

II Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”, gevestigd te Delft.

III Lidmaatschap
1. Aan het lidmaatschap van het S.G. “William Froude” is een jaarlijkse contributie verbonden. De hoogte van dat bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een algemene vergadering aan het begin van een academisch jaar. Het lidmaatschap is gedurende de periode dat het lid ingeschreven staat bij de studie Maritieme Techniek in Delft. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk of door middel van een e-mail aan het S.G. “William Froude” beëindigd worden indien het lid dat wenst.  
2. Indien een lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, of zijn studie Maritieme Techniek niet voltooid, waardoor het lidmaatschap wordt beëindigd, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 lid 1 genoemde bedrag plaatsvinden.
3. Indien een lid wordt geroyeerd, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 lid 1 genoemde bedrag plaatsvinden.
4. Het lid dient zicht te houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”.

IV Privacy
1. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid ermee akkoord dat het S.G. “William Froude” zijn of haar gegevens gebruikt voor het promoten van haar eigen activiteiten bij het lid.
2. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid ermee akkoord dat het S.G. “William Froude” haar op de hoogte stelt van evenementen van derde partijen per e-mail. Als het lid dat niet wenst kan het lid dat aangeven en zal het lid geen e-mail meer ontvangen.
3. Het lid gaat ermee akkoord dat zijn of haar naam, e-mail adres, telefoon nummer en foto worden getoond op een deel van de site dat alleen door leden van het S.G. “William Froude” bezocht kan worden.
4. Gegevens zullen door het S.G. “William Froude” niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming voor is gegeven door het lid, of dit noodzakelijk is voor deelname aan een activiteit zoals gewenst door het lid.
5. Tijdens activiteiten van het S.G. “William Froude” kunnen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt. Door deel te nemen aan de activiteit stemt de deelnemer in met het maken van deze opnames en met de reproductie en verspreiding ervan op de de website van het S.G. “William Froude”, de Facebookpagina van het S.G. “William Froude” of andere media. Het S.G. “William Froude” zal dit materiaal verwijderen als het desbetreffende lid hier om vraagt.

Een uitgebreide weergave hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan is te vinden in de Privacy Policy van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”.

V Aansprakelijkheid
1. Het S.G. “William Froude” is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van het S.G. “William Froude”.
2. Het S.G. “William Froude” stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van levering van goederen en/of diensten.
3. Bezoekers van activiteiten van het S.G. “William Froude” doen dit op eigen risico. Het S.G. “William Froude” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of  bestuursleden van) het S.G. “William Froude”, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

VI Wijzigingen
1. Het S.G. “William Froude” behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, elk moment wijzingen en correcties door te voeren aan de algemene voorwaarden, op het moment dat dit nodig geacht wordt. Er zal van elke wijziging een mededeling worden gedaan in de Algemene Ledenvergadering.

VII Alcohol, Drugs en wapens
1. Het S.G. “William Froude” hanteert een streng drugsbeleid. Bij activiteiten van het S.G. “William Froude” is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van drugs niet toegestaan. Het bestuur van het S.G. “William Froude” behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van drugs, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
2. Bij activiteiten van het S.G. “William Froude” is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van alcohol houdende dranken verboden voor personen onder de 18 jaar. Het bestuur van het S.G. “William Froude” behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van alcoholhoudende dranken bij een persoon onder de 18 jaar, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
3. Bij activiteiten van het S.G. “William Froude” is het verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij verdenking of constatering zal het desbetreffende lid/leden worden overgedragen aan de politie. Bij verdenking of constatering van het bezit van wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden kan het bestuur besluiten tot besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement.
4. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.

VIII Overig
1. Deelnemers aan activiteiten zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende commissie(s) en van het bestuur te allen tijde op te volgen.
2. Het bestuur kan bij overtreding van deze regeling besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement.
3. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.
4. Deze algemene voorwaarden dienen gezien te worden als uitbereiding op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het S.G. “William Froude”, welke in alle gevallen als leidend gezien dienen te worden. Deze documenten kunnen desgewenst worden ingezien bij het bestuur van S.G. “William Froude”.