ALV

Casper Koopman is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Algemene Ledenvergadering S.G. "William Froude"

Join Zoom Meeting
https://tudelft.zoom.us/j/98850997625

Op de Algemene ledenvergadering van 9 juni 2021 zal een eerste poging gedaan worden om de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) van onze vereniging aan te passen. Op de vorige ALV (19 april 2021) is er toelichting gegeven over de wijzigingen die doorgevoerd zouden worden in de statuten en het HR. De uitleg hierover is via deze link te bekijken.

Om de statuten te wijzigen, is de conceptakte van de wijziging, opgemaakt door een notaris nodig. Ook voor een HR is dit nodig, echter hoef je hierbij geen akte te hebben die opgemaakt is door een notaris. Ons concept voor het huishoudelijk regelement is wel samen met een notaris doorgenomen. De te behandelen aktes en concepten dienen voorafgaand aan de ALV verstuurd te worden, deze zijn dan ook bijgevoegd hieronder.

Klik hier voor de huidige statuten
Klik hier voor de wijzigingsakte van de statuten
Klik hier voor het huidige HR
Klik hier voor het concept HR

Verder is voor een statuten- en huishoudelijk reglementswijziging 1/4 van de leden nodig om de wijziging door te stemmen, dit vraagt voor een grote opkomst.

Uitnodiging ALV 9 juni 2021

Ik zou u dus graag willen uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het S.G. "William Froude". De ALV zal plaatsvinden op woensdag 9 juni via Zoom. De ALV zal om 19:03 beginnen.

De definitieve agenda voor de ALV is hieronder te zien.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Mededelingen onderwijs
 4. Mededelingen financieel
 5. Goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 19 april 2021
 6. Wijziging van de Statuten der S.G. “William Froude”
 7. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement der S.G. “William Froude”
 8. Vertrouwenspersonen S.G. “William Froude”
 9. Update MBE
 10. Nieuw soort leden
 11. Presentatie MMD
 12. Presentatie Froudelicious
 13. Exploitatie Froudelicious
 14. Presentatie der maritieme afkortingen der S.G. “William Froude”
 15. Functieverdeling Kandidaatsbestuur 117+1
 16. W.V.T.T.K.
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 19 april 2021, kunt u vinden door hier te klikken. De notulen zullen tijdens deze ALV niet per pagina doorgenomen worden, wel is er ruimte om op- en aanmerkingen te uiten tijdens de goedkeuring.